Produktionsafgifter

Opkrævning af afgifter

Frøafgiftsfonden opkræver med hjemmel i bekendtgørelse om produktionsafgift på frø, jf. bekendtgørelse nr. 89 af 26. januar 2023 produktionsafgifter på:

  • avlen af græs-, kløver- og grønsagsfrø i Danmark (spor 1)
  • salg af certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser i Danmark (spor 2)

Afgifter på avlen af græs-, kløver og havefrø i Danmark - spor 1

For græs-, kløver- og havefrø, der avles her i landet, skal der betales en afgift. 

Afgiften udgør 2 promille af det samlede afregningsbeløb, der kontraktmæssigt tilkommer avleren i perioden 1. juli til 30. juni, inden fradrag af omkostninger til tørring og rensning, men før tillæg af merværdiafgift.

Det påhviler køberen (frøfirmaet) at tilbageholde afgiften ved den endelige afregning med avleren senest den 11. juni og senest 3 uger herefter at indberette afgiften til Frøafgiftsfonden.

I tilfælde, hvor afregning til avleren sker direkte fra en udenlandsk køber, påhviler det avleren at indberette afgiften. Avleren skal inden 14 dage efter modtagelsen af afregningsbeløbet sende en opgørelse over produktionsafgiften til Frøafgiftsfonden.

Oplysningerne for markedsåret 2023/2024 skal afgives på fondens oplysningsskema. Fonden sender herefter hurtigst muligt en opkrævning på afgiftspligtig beløb. Fakturaen skal betales inden 14 dage efter modtagelsen.

Oplysningsskemaet / The Reporting form in English 

Afgifter på salg af certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser i Danmark - spor 2 

Enhver virksomhed, der erhvervsmæssigt sælger certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser på det danske marked, skal anmeldes og registreres i Frøafgiftsfonden. Dette gælder dog ikke for virksomheder, der udelukkende udportionerer og videresælger frø, der er købt i registrerede virksomheder.

Ved hvert salg af certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser til forbrugere eller ikke registrerede virksomheder i Danmark skal der betales en afgift. 

Afgiften udgør 1,25 kr./kg af det samlede salg i perioden 1. juli til 30. juni.

Afgiftspligten påhviler den registrerede virksomhed. Virksomheden skal hvert år senest den 31. august indsende en opgørelse pr. 30. juni over salget af markfrø i de foregående 12 måneder. Fonden sender herefter hurtigst muligt en opkrævning på afgiftspligtig beløb. Fakturaen skal betales inden 14 dage efter modtagelsen.

En registreret virksomhed, der ikke i de foregående 12 måneder har solgt afgiftspligtigt certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser, skal hvert år senest den 31. august give Frøafgiftsfonden oplysninger herom.

Oplysningerne for markedsåret 2023/2024 skal afgives på fondens oplysningsskema. Fonden sender herefter hurtigst muligt en opkrævning på afgiftspligtig beløb. Fakturaen skal betales inden 14 dage efter modtagelsen.

Oplysningsskemaet / The Reporting form in English 

Fælles bestemmelser i bekendtgørelsen

Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Når den årlige afgiftsindbetaling er under 30.000 kr., skal afgiftsindbetaleren erklære sig om, at de oplysninger, som er afgivet på oplysningsskemaet, er korrekte. Fonden udtager årligt et antal afgiftsopgørelser til stikprøvekontrol. Fonden kan pålægge afgiftsindbetalerne at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation i form af regnskabsmateriale, bilag, korrespondance mv. til brug for vurdering af opgørelsens korrekthed.

Når den årlige afgiftsindbetaling er på 30.000 kr. eller derover, skal en godkendt revisor attestere opgørelsens overensstemmelse med afgiftsindbetalerens registreringer og bogholderi. Den godkendte revisor skal erklære sig om opgørelsen af afgiften. 

Revisoren skal indsende erklæringen i det skema, som kan tilgås fra Landbrugsstyrelsens hjemmeside: Link til styrelsen.

Håndtering af moms ved opkrævningen produktionsafgiften

SKAT har den 4.  januar 2024 udgivet styresignal om opkrævning af produktionsafgifter og moms. Med styresignalet præciseres, at produktionsafgifter, som opkræves af virksomheder fx frøvirksomheder, hos producenten, avleren m.fl. skal indgå i momsgrundlaget

Styresignalet kan tilgås via dette link: Produktionsafgifter - momsgrundlag - præcisering - styresignal - info.skat.dk.   I styresignalet er der indsat et eksempel på faktura / afregningsbilag, som viser hvordan produktionsafgiften skal håndteres.

SKAT oplyser, at præciseringen vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit D.A.8.1.1.2. Styresignalet bortfalder dog først efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2024-2.